ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกใบสมัคร ผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม
2. บริษัท ฟู้ด แพชชั่น จำกัด จะดำเนินการคัดเลือกทำเลที่ เหมาะสม โดยทีมงานจะประเมิน และวิเคราะห์สถานทีจากข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในใบสมัคร
3. หากผลการประเมินใบสมัคร “ผ่านเกณฑ์” บริษัทฯ จะแจ้งผลผ่านทาง Line@Mootodgordkor
4. เจ้าหน้าที่โทรนัดสัมภาษณ์ หากผลการสัมภาษณ์ “ผ่าน” บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร/หลักฐานที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชสให ้กับผู้ที่ได้ร้ับสิทธิฯทราบ
5. ชำระเงินค่าชุดแฟรนไชส์ ภายใน 3 วันทำการ และนัดหมายทำสัญญา (กรณีเลือกเสนอพื้นที่ จะต้องแสดงใบจองพื้นที่เช่า ก่อนการชำระเงินค่าชุดแฟรนไชส์)
6. เข้าอบรมการบริหารจัดการร้าน
7. เริ่มดำเนินการเข้าสู่กระบวนการเปิดร้าน
ข้อควรทราบ: บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิฯดังกลา่วเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ บางส่วน เว้นแต่ จะได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน